Game, level, SpriteKit, Swift, تازه کار, کد نویسی

جلسه دوم SpriteKite – متدهای کلاس والد SKScene

در این مبحث از مباحث SpriteKit در Swift به بررسی متد های مورد استفاده در کلاس های مشتق شده از SKScene  در زبان برنامه نویسی Swift می پردازم , این کلاس جزو مجموعه کتاب خانه GamePlaykit است .

didMove( _ : SKView)

ابتدا به بررسی متد override شده didmove می پردازیم

این متد در زمان اجرای کلاس فراخوانی می شود و به شکل زیر override می شود

touchDown(_ : CGPoint)

خب متد بعدی که توی این مبحث سراغش میریم متد touchDown( _ : CGPoint) هست که این متد زمانی که کاربر صفحه را لمس می کند فراخوانی می شود و مقدار ورودی که توسط CGPoint میگیره مکانی که  کاربر لمس کرده رو بر می گردونه

touchMoved( _ : CGPoint)

متد بعدی که می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم متد touchMove( _ : CGPoint) هست که این متد زمانی فراخوانی میشه که کاربر touchDown می کنه و در همون حال انگشتش در حال حرکت دادن روی صفحه است , متد به صورت زیر می باشد :

touchUp( _: CGPoint)

متد بعدی که می خواهیم بررسی کنیم کتد touchUp( _ : CGPoint( هست , این متد زمانی که کاربر انگشت خود را از روی صفحه نمایش بر می دارد فراخوانی می شود , پیاده سازی متد به صورت زیر است  :

touchesBegan(_ : Set<UITouch>, with : UIEvent?)

متد مورد بررسی بعدی متد touchesBegan هست که این متد بعد از لمس چند نقطه صفحه توسط کاربر فراخوانی می شه و پیاده سازی متد به صورت زیر هست :

touchesMoved(_ : Set<UITouch>, with : UIEvent?)

متد بعدی touchesMoved هست که این متد هم بعد از حرکت نقاط لمس شده توسط کاربر فراخوانی می شه و پیاده سازیشش به صورت زیر هست

touchesEnded(_ : Set<UITouch>, with : UIEvent?)

متد بعدی touchesEnded هست که زمانی که لمس تمام انگشتان به پایان می رسه این متد فراخانی می شه که به صورت زیر پیاده سازی می شود :

update(_ : TimeInterval)

متد آخر که متد مهمی هم در این کلاس هست متد update می باشد که این متد برای بروزرسانی کلاس در بازه های زمانی است که به صورت زیر فراخوانی می شود :

 

در آموزش بعدی یک پروژه نمونه رو براتون توضیح می دم که چطور در این کلاس کار می کند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.